Informació General

  • Qui som?

L’escola de música és un dels pilars que fonamenta la base de la Societat Ateneu Musical. Som una escola amb més de 230 alumnes matriculats (curs acadèmic 2018/2019), on intentem donar cabuda a tothom qui vol aprendre i gaudir amb la música. Busquem atendre la demanda de cultura musical pràctica, inclusiva, que inclou alumnes des dels 3 anys i sense límit d’edat, sense distincions entre individus.
L’escola de música va encaminada al desenvolupament de la sensibilització musical i volem que l’alumnat s’impregne de la matèria prima de la música: el so. Descobrir-lo, manipular-lo, conèixer-lo i fins i tot crear-lo. A més a més, sabem que la música aporta beneficis com el desenvolupament psicomotriu, l’atenció, la memòria, la concentració, el pensament matemàtic, el llenguatge poètic, etc. Per totes aquestes raons, afrontem el repte de ser els encarregats d’atendre aquesta demanda musical al nostre municipi. La il·lusió i les ganes de gaudir i fer gaudir amb la música, són les nostre senyes d’identitat.

Actualment tenim la seu oficial al barri "El Poble Nou” (C/ Pelai, nº3) seu en la qual està establerta la secretaria i és lloc de reunions. Les classes conjuntes de llenguatge musical, cor i conjunt instrumental de vent i percussió de 1r i 2n s’imparteixen en les aules del CEIP "Doctor Àlvaro Esquerdo" (C/ Doctora Damiana Zaragoza s/n ); i les classes de Jardí musical, Iniciació I i II, conjunt de corda fregada, conjunt de piano, conjunt de guitarres i conjunt instrumental de vent i percussió de 3r i 4t s’imparteixen al Teatre Auditori (C/ Concepció Aragonès, nº2).

 

  • Què pretenem?

La finalitat de la nostra escola és cobrir la demanda social en relació a la música, tant a nivell educatiu, d’oci i terapèutic, per això comptem amb un claustre de professors titulats amb experiència en la docència que aporten qualitat a l’ensenyament. Cerquem ser una escola inclusiva, on tinga cabuda tothom qui busque aprendre i gaudir amb la música. Oferim formació al llarg de la vida, és a dir, organitzem de manera flexible i diversificada adreçant-nos a totes les edats. Som un centre de dinamització de la cultura musical de l’entorn: impulsem valors socials, reportem beneficis a les persones que hi estudien, generem audiències i usuaris culturals crítics i actius i proposem activitats musicals. Fomentem des del primer moment la pràctica musical independentment de les habilitats i l’edat dels usuaris. La pràctica musical és l’eix vertebrador de la formació.
El centre s’organitza al voltant d’uns valors que es volen inculcar en els alumnes: la sensibilitat, la creativitat, la curiositat intel·lectual, l’esperit crític, l’autodisciplina, l’esperit de superació personal, responsabilitat, respecte, tolerància i la consciència col·lectiva.
A més, la societat compta amb agrupacions instrumentals: banda simfònica, orquestra de pols i plectre, i orquestra de corda, les quals poden servir com a eixida musical dels futurs músics quan acaben els seus estudis a l’escola.

Volem ser:

  • Un espai de socialització. Treball grupal.
  • Estar oberts a tota la ciutadania.
  • Diversitat metodològica i didàctica adequada a l’alumnat.
  • Cada alumne té el seu camí per a viure i experimentar amb la música.
  • Descobrir i promocionar a l’alumnat més dotat.
  • Donar continuïtat als aprenentatges.
  • Pràctica de la música de diversos estils.

 

  • Com ens organitzem?

Jardí musical: Música, Moviment i Estimulació (3 a 5 anys)
Adreçada a xiquets i xiquetes de 3 a 5 anys. Correspon a l’etapa d’Educació Infantil del règim general. L’objectiu és apropar la música als alumnes, fomentant la curiositat i la creativitat i sensibilitzar-los musicalment en l’audició, el ritme, el cant, la dansa i el moviment.

Iniciació I i II: Formació Musical Bàsica (6 i 7 anys)
S’integren els alumnes de 6 a 8 anys, corresponent al primer cicle d’Educació Primària del règim general (1r i 2n).
S’inicia l’aprenentatge instrumental i la participació en conjunts instrumentals des dels inicis. A partir dels 10 anys, els alumnes entren a formar part de conjunts instrumentals específics: banda, grup de guitarres, orquestra de corda, conjunts de música moderna, de teclats i de percussió.

Ensenyaments elementals: De primer a quart (a partir dels 8 anys)
Treball per a una formació musical elemental al llarg de quatre cursos, en els quals l’alumne desenvoluparà àmpliament les seves capacitats musicals i es formarà aprofundint en els coneixements del llenguatge musical i la seva expressió mitjançant la veu i l’instrument tan a nivell individual com en treball de grup en els diferents conjunts instrumentals. Al finalitzar aquests estudis l´alumne podrà optar per continuar a l’Escola de Música o accedir al Conservatori per tal de realitzar-hi els estudis oficials de Grau Mitjà o estudis superiors.

Ensenyaments professionals no oficials: Perfeccionament
Està adreçat als alumnes que hagen superat els quatre cursos dels ensenyaments elementals. A partir d’ací, hi haurà una línia professional i una línia no professional que es determinarà en funció de la demanda dels alumnes.

Tallers trimestrals
Són propostes formatives de durada de, com a mínim, 3 sessions obertes també a no alumnes.
Els tallers són diversos, per alguns no es requereix coneixements previs de música o instrument i per altres sí. Abasten diversos temes i àmbits relacionats, com la musicoteràpia, la dansa, la tècnica vocal. Els tallers s’organitzen al principi del curs, encara que es poden organitzar de nous al llarg de l’any.

Citades especialitats i assignatures es complementen amb nombroses activitats acadèmiques i extraescolars dutes a terme pels alumnes i professors baix la supervisió de la direcció del centre i del departament responsable, que van des d’audicions, concerts, tertúlies, classes individuals, col·lectives, magistrals, cursets de perfeccionament de tècnica i interpretació, assajos grupals, i un sense fi d’activitats que contribueixen a formar als nostres alumnes de manera integral i a fer-los aptes per a enfrontar-se a reptes professionals una vegada acabada la seua formació acadèmica en el nostre centre.

L’escola compta amb un director que, com a encarregat per la titularitat del centre, dirigeix, orienta i supervisa totes les activitats del mateix. En aquest cas, també realitza la tasca de coordinar i respondre al desenvolupament del quadre pedagògic i del programa educatiu del centre. El director compta amb l’ajuda del claustre de professors en la realització de les tasques que creu convenient i en la formulació del PEC, el qual ha de ser un document viu i dinàmic, que evolucione segons el funcionament de l’escola i ha d’estar obert a ampliar-se o a ser modificat. És a dir, tant el director com el claustre de professors han de fer una avaluació constant del PEC.
El claustre de professors està format per professionals titulats que exerceixen la seua activitat educativa per a l’adequat desenvolupament dels programes, dins del marc pedagògic i didàctic establert pel centre.

Ens organitzem mitjançant reunions periòdiques i la continua comunicació entre professors, director, directiva i alumnes (o mare/pare o tutor legal si l’alumne és menor d’edat). Com a mínim, tenim una reunió amb tot el claustre de professors a final de cada trimestre (poden ser més si les circumstàncies ho requereixen) on se solucionen aspectes derivats del funcionament de l’escola i on es procedeix a l’avaluació dels alumnes. Abans de cada avaluació trimestral, el director es reuneix amb els professors de llenguatge musical i d’instrument per fer una preavaluació més individualitzada de l’alumnat amb la pretensió de portar un seguiment més proper dels alumnes. Resumint, la pressa de decisions sobre el funcionament del centre ve coordinat pel director amb l’aprovació del claustre de professors i la directiva de la Societat.

El compromís més important al que respon tot el conjunt pedagògic de l’escola, és per a l’alumnat. Som una escola que cerca una educació divertida, amena i de qualitat, que s’adapte a les necessitats de cada alumne.

Joomla templates by a4joomla